Ochrana osobních údajů

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, které nám předáváte.

Kdo s Vašimi údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat?

Správcem je CreativeDock a.s., Letenské sady 1500/80, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 28988442, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 298 003 (My). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem na privacy@creativedock.cz.

Proč s Vašimi údaji pracujeme

S Vašimi údaji pracujeme za účelem analýzy zájmu o službu Domy sobě a vyhodnocení služby: Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte s tím, abychom Vás kontaktovali kvůli analýze Vašeho zájmu o službu Domy sobě. Takový souhlas je dobrovolný, ale když nám ho nedáte, nebudeme Vás moci kontaktovat. Souhlas můžete kdykoliv odvolat e-mailem na privacy@creativedock.cz. Po odvolání přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Právním titulem zpracování je zde Váš souhlas.

Pokud projevíte zájem o uzavření smlouvy, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem jednání o uzavření smlouvy a plnění smlouvy s Vámi nebo s právnickou osobou (bytové družstvo, společenství vlastníků jednotek), kterou zastupujete. V takovém případě je právním titulem zpracování uskutečnění našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v prokázání určování, prokazování a uplatňování právních nároků a obraně před právními nároky, pokud jednáte za právnickou osobu, nebo jednání o uzavření a plnění smlouvy, pokud jednáte vlastním jménem.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, dále potom údaje o Vašem zájmu o službu Domy sobě. V případě, že s námi budete vlastním jménem nebo jménem právnické osoby, kterou zastupujete, jednat o uzavření smlouvy, případně smlouvu uzavřete, budeme dále zpracovávat údaje o takové smlouvě a případně o jejím plnění.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění uvedených účelů, maximálně po dobu trvání smlouvy, bude-li uzavřena, a následně po dobu tří let. Pokud smlouva nebude uzavřena, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat nejvýše po dobu tří let. To neplatí, pokud bude v této lhůtě uplatněn právní nárok, v takovém případě budou osobní údaje zpracovávány až do jeho splnění nebo pravomocného rozhodnutí, že plněn být nemá.

Komu můžeme Vaše údaje předat?

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedeným účelem předat společnostem Veolia Smart Systems ČR, s.r.o., IČ: 03081761, a Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410. Dále Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové či další podpůrné služby. S vašimi údaji se bude pracovat jen v EU, kde je zajištěna jejich ochrana.

Jaká jsou Vaše práva?

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na privacy@creativedock.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).